5. 8. 2020

Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19

Na základě nových pravidel schválených Výkonným výborem FAČR dne 5. 8. 2020 Sekretariát Asociace vydává pro zjednodušení následující „desatero pravidel“ proti šíření COVID-19:

1. Pravidla se týkají všech kromě diváků; jejich postavení upravují státní orgány.

2. Členské kluby odpovídají za to, že se fotbalových utkání nezúčastní nikdo:

  • a) COVID-19 pozitivní až do vyléčení;
  • b) v období karantény;
  • c) bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře.

3. Prohlášení se podepisují před prvním utkáním a poté vždy po skončení léčení nemoci COVID-19 nebo po skončení karantény; podepsaná prohlášení od všech osob uvedených v zápise o utkání kontroluje rozhodčí.

4. Jakmile se členský klub dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen to ihned ohlásit řídícímu orgánu soutěže a ten Sekretariátu FAČR na mail covid@fotbal.cz.

5. Utkání se odkládají vždy v případě, že to nařídí krajská hygienická stanice a pokud objektivně z důvodu nemoci COVID-19 nelze sehrát, tedy pokud členský klub nemá k dispozici alespoň sedm hráčů, kteří by mohli za danou věkovou kategorii nastoupit (včetně např. dorostenců za muže); řídící orgán soutěže může utkání odložit také např. na doporučení krajské hygienické stanice.

6. Na novém termínu utkání se musí členské kluby dohodnout nejpozději do tří dnů po původním termínu, a to tak, že přípravek a žáků je lhůta šest týdnů a ostatních čtyři týdny. Termín schvaluje, případně nařizuje řídící orgán soutěže.

7. Družstva postupují a sestupují v případě, že se odehraje alespoň polovina všech utkání v soutěži, každý postupující musí odehrát polovinu svých zápasů; Výkonný výbor může pravidlo změnit v případě různých procent odehraných utkání v navazujících soutěžích.

8. Pro každou možnou situaci je upraveno hodnocení pořadí družstev v soutěži.

9. V průběhu soutěžního ročníku může dojít ke změně rozpisu soutěže.

10. Hráč, který nastoupí v rozporu s bodem 2, bude trestán za neoprávněné nastoupení a členský klub kontumací bez finanční pokuty, vyloučení ze soutěže následuje až po šesti kontumacích. Jiné porušení se trestá pořádkovou pokutou.

Novelizace Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, rozhodl VV FAČR per rollam o novelizaci Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR.

Nový Soutěžní řád FAČR řeší např. nové povinnosti členů FAČR (zavedení systému prohlášení o bezinfekčnosti), ale také otázky spojené s případným odložením zápasů nebo řešení hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního ročníku (včetně otázky postupů a sestupů).

„Je jasné, že globální boj s onemocněním COVID-19 není bohužel ještě minulostí a všechny zainteresované strany v amatérských soutěžích tak musí vědět, podle jakého manuálu v tomto směru postupovat. Naší prioritou zůstává vždy zdraví hráčů i realizačních týmů, zároveň bychom ale chtěli dohrát i soutěže pod hlavičkou FAČR. Novelizace Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR tak jsou jakýmsi klíčem, jak postupovat v celé řadě situací, které mohou v nadcházejících týdnech nastat,“říká předseda VV FAČR Martin Malík.

Součástí novelizace Soutěžního řádu je i povinnost klubů testovat se na COVID-19 před zápasy domácího poháru s týmy z F:L a F:NL.

Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19 komentář

Nesplní-li členský klub tuto povinnost, musí o tom informovat ve lhůtě 48 hodin před začátkem utkání řídící orgán soutěže a utkání bude následně kontumováno ve prospěch družstva profesionálních soutěží bez uložení peněžité pokuty.

Zároveň se také doplnil Disciplinární řád FAČR, konkrétně § 56 (Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře) o speciální úpravu v odstavci 5 a 6, kdy, pokud tým v souvislosti s nemocí COVID-19 nenastoupí k utkání a současně nejsou dány podmínky pro jeho odložení (např. hráči z obecné obavy o svoje zdraví nejsou ochotni hrát), bude utkání kontumováno, ale nebude ukládána peněžitá pokuta.

Současně se počet kontumací z tohoto důvodu pro vyloučení ze soutěže zvyšuje na šest.

„Dnes už je nad slunce jasnější, že v počátku není možné předejít všem situacím, které mohou nastat. Našim úkolem je však vystihnout takových situací co nejvíce. Na druhou stranu je nutná i solidarita ze strany našich členů jednoho k druhém, jakož i k pravidlům samotným. Našim společným cílem musí v této chvíli být zejména snaha o dohrání soutěží, nikoli obcházení pravidel.  Jsme v kontaktu i s dalšími sporty, pravidla by se totiž, alespoň dle našeho názoru, měla lišit co nejméně,“ upřesňuje za Asociaci generální sekretář Jan Pauly.

SLOŽKA DOKUMENTŮ:

Pravidla COVID 20-21 – SŘ+DŘ

SLOŽKA DOKUMENTŮ:

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVID

3 přílohy:

DESATERO COVID, PRAVIDLA COVID 2020-21. vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVOD ve wordu k vyplnění

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové